Cíle

Hlavní cíle projektu HeatlhyMinorCereals:

 • využití dostupných materiálů vybraných minoritních obilnin (špaldy, žita, ovsa, jednozrnky a dvouzrnky) a jejich planých příbuzných druhů
 • identifikace částí chromozómů, které jsou odpovědné za kvalitu a resistenci/toleranci k chorobám za použití asociačního mapování
 • identifikace různých alel sekvenovaných genů resistence pomocí metody ecoTILLING
 • namnožení a výměna dostatečného množství osiva pro využití v polních pokusech
 • komplexní charakterizace fenotypu a genotypu, včetně identifikace duplicitních genotypů
 • využití nových šlechtitelských strategií u minoritních obilnin a přizpůsobení výzkumné metodiky speciálně pro minoritní obilniny s ohledem na agrotechnické zásahy, zpracování zrna, nutriční kvalitu, látky s pozitivními účinky na zdraví apod.
 • identifikace genotypů s nadějnými vlastnostmi pro zvýšení výnosu, resistence k významným houbovým chorobám, zlepšení využitelnosti živin, kvality, vhodnosti pro zpracování apod.
 • optimalizace agrotechniky minoritních obilnin pro různé klimatické oblasti Evropy na základě ověření v pokusných i provozních podmínkách, se zaměřením na využití organických hnojiv a moderních způsobů hospodaření
 • sledování genotypové variability obsahu mikroživin, fenolických látek a antioxidačních vlastností, včetně hodnocení potenciálně škodlivých látek na základě biotestu s využitím lidských buněčných kultur
 • získání nových znalostí v oblasti mlýnského a dalšího zpracování minoritních obilovin s cílem zajistit vysokou kvalitu výrobků zvýšit zájem spotřebitele o tyto výrobky
 • nalezení vhodného způsobu prosazení výrobků z minoritních obilovin na trhu; regionální odlišnosti v různých částech Evropy budou posouzeny za pomoci příkladových studií
 • prezentace výsledků projektu ve spolupráci s místními zemědělci a zpracovatelskými podniky
 • šíření výsledků projektu mezi různé zájmové skupiny – jako jsou hospodařící zemědělci, šlechtitelé, potravináři, spotřebitelé, vědečtí pracovníci – s cilem rychlého a komplexního uplatnění výsledků projektu
print