O projektu

NÁZEV PROJEKTU:

Integrovaný přístup k zajištění širokého genetického základu, odolnosti ke stresu, vhodné agrotechniky a potravinářského zpracování minoritních obilovin s cílem jejich širšího využití pro lidskou výživu v Evropě

AKRONYM PROJEKTU:

HealthyMinorCereals

PROGRAM SPOLUPRÁCE 7. RP
GRANTOVÁ DOHODA Č.:
613609

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 

září 2013 – srpen 2018

Na projektu spolupracuje šestnáct partnerů z deseti států Evropské unie a tzv. asociovaných států EU; mezi partnery jsou výzkumné organizace, university a malé a střední podniky z České republiky, Estonska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Švýcarska, Turecka a Velká Británie.

Cílem projektu je podpořit pěstování vybraných druhů obilnin, které jsou v současné době v Evropě označovány za “minoritní”, vzhledem ke své malé rozloze pěstování. Jedná se o pšenici špaldu, jednozrnku, dvouzrnku, oves a žito. Rozpočet projektu je 6,5 milionů €.

Hlavní podněty

Během posledních padesáti let výrazně vzrostla produktivita zemědělských plodin zejména díky intenzivnímu šlechtění na výnos a vyšším dávkám aplikovaných umělých hnojiv. Úsilí šlechtitelů se však soustředilo pouze na zlomek druhů zemědělských plodin (v Evropě pak zejména na pšenici setou a ječmen). Ostatní druhy se staly opomíjenými a postupně tak došlo k výraznému snížení genetické variability pěstovaných druhů i odrůd. Negativním důsledkem tohoto trendu je snížená schopnost pěstovaných plodin vyrovnávat se s biotickými a abiotickými stresy (jako jsou choroby, škůdci či nepřízeň počasí). Výkonné odrůdy také vyžadují vyšší dávky umělých hnojiv a ochranných prostředků, což má negativní dopad na kvalitu životního prostředí.

Minoritní obilniny v porovnání s pšenicí setou rostou dobře i na chudších půdách a ve svém zrnu obsahují vyšší koncentrace mikroživin. Pro tyto své vlastnosti jsou vyhledávány nejen pěstiteli, ale i spotřebiteli ekologické produkce, a poslední dobou stále více i konvenčními zemědělci.

print