Pracovní balíčky

WP1 Charakterizace a analýza genomu minoritních obilnin

WP1 je zaměřena na charakterizaci genomu genetických zdrojů pšenice špaldy, ovsa a žita a jejich planých příbuzných druhů (dvouzrnky, jednozrnky, Aegilops sp. atd.). Dále, u špaldy budou na základě hodnocení výsledků z WP2 a WP7 identifikovány vybraných genů. V segregujících populacích špaldy a ovsa bude proveden přímý screening alel se známou specifickou resistencí k chorobám za pomocí metody ecoTILLING a mapovány zdroje resistence pro vybrané choroby. Genotypy identifikované jako potencionální zdroje resistence k chorobám budou využity v polních pokusech ve WP3.

WP2: Fenotypování minoritních obilnin

Vybrané genotypy ovsa, špaldy a žita a jejich planých příbuzných druhů budou hodnoceny na šesti lokalitách v pěti zemích (Švýcarsko, Rakousko a Estonsko – špalda; Česká republika a Estonsko – oves a žito; Česká republika – plané příbuzné druhy; Turecko – špalda, oves a žito). Nejvhodnější identifikované genotypy budou hodnoceny v polních podmínkách, z hlediska obsahu vybraných nutričních látek a bude navržena strategie zpracování a fortifikace. WP2 bude také iniciovat křížení nejvýznamnějších genotypů pro případné vytvoření nových odrůd minoritních obilnin.

WP3: Hodnocení abiotických/biotických stresů u minoritních obilnin

Aktivity ve WP3 budou zaměřeny na víceleté hodnocení geneticky podmíněné resistence k biotickým a abiotickým stresům (sucho) u jednozrnky, dvouzrnky, špaldy, žita a ovsa v polních i kontrolovaných podmínkách. Do tohoto hodnocení je zařazeno mnoho významných chorob a vybrané nadějné genotypy minoritních obilnin budou využity k dalšímu hodnocení a optimalizaci agrotechnických zásahů ve WP4 a WP5. Resistence k suchu bude hodnocena u vybraných materiálů pěstovaných se/bez závlahy ve Středozemí (Kréta a centrální Turecko).

WP4: Vliv agrotechniky na produkci minoritních obilnin

WP4 je zaměřen na studium interakcí genotyp - agrotechnická opatření v odlišných půdně-klimatických podmínkách. Cílem tohoto WP je určit: (a) agrotechnická opatření, která mají pozitivní vliv na výnos a kvalitu zrna; (b) odrůdy, které jsou i při použití vyšších dávek hnojiv odolné k poléhání, škůdcům a chorobám; a (c) způsoby aplikace hnojiv, které budou mít minimální negativní dopad na životní prostředí a současně zajistí vysoký výnos a kvalitu zrna. Hlavní cíle tohoto WP jsou:

 • určit vliv odrůdy a způsobu hnojení (typ hnojiva a dávky) včetně vzájemných interakcí na výnosy minoritních obilnin v podmínkách tří rozdílných klimatických oblastí Evropy;
 • určit vliv odrůdy, způsobu zpracování půdy a ochrany rostlin proti plevelům (včetně vzájemných interakcí) na výnosy minoritních obilnin ve dvou klimatických oblastech Evropy;
 • založit provozní pokusy v zemědělských podnicích s cílem vyhodnotit výnosy vybraných genotypů minoritních obilnin v různých půdně-klimatických podmínkách a při agrotechnice běžně používané v provozu.

WP5: Vliv použití smíšených kultur a podsevu na výnos minoritních obilnin

WP 5 se zaměří na porovnání vlivu použití smíšených kultur minoritních obilnin a vlivu podsevu leguminóz na výnos, rezistenci k chorobám a kvalitu zrna minoritních obilovin, při různých úrovních hnojení a aplikaci prostředků proti chorobám na list. Polní pokusy budou založeny ve třech klimatických oblastech. Testovány budou kontrastní genotypy vybrané ve WP 1 a 2 s cílem porovnat interakce mezi genotypem a prostředím (lišícím se podmínkami klimatickými i agrotechnickými).

WP6: Optimalizace zpracování minoritních obilovin a vývoj nových potravinářských výrobků

WP6 se zaměří na optimalizaci zpracování a vývoj nových výrobků z vybraných druhů minoritních obilovin. Hlavním cílem je definovat klíčové technologické parametry a jejich hodnoty u vybraných minoritních obilovin (špaldy, žita a ovsa) za účelem:

 • dosažení vysoké technologické kvality konečného výrobku (chléb, snídaňové cereálie, cukrářské výrobky);
 • vývoje nových výrobků ze směsi mouk vhodně kombinujících nutriční a technologickou kvalitu; a
 • vývoje a ověření technologických postupů, které zajistí udržení či zvýšení nutriční hodnoty konečného výrobku.

WP7: Posouzení nutriční hodnoty minoritních obilovin a jejich vlivu na lidské buňky

V rámci WP7 budou určeny genotypy ovsa, žita, špaldy, jednozrnky a dvouzrnky (i) s extrémně vysokou a nízkou koncentrací vybraných mikroživin (jako např. zinku, železa a selenu) a bioaktivních látek (např. beta-glukanu, celkové vlákniny, fenolických látek a antioxidační kapacity) a (ii) se silným vlivem na prevenci apoptotické smrti či oxidativního poškození buněk, což bude hodnoceno s využitím lidských buněčných kultur.

WP8: Uplatnění minoritních obilovin a výrobků z nich na trhu

S využitím příkladových studií proběhne výzkum tržního potenciálu minoritních obilovin a budou zpracována doporučení jak tržní potenciál minoritních obilovin zvýšit.

WP9: Demonstrační činnost

V rámci tohoto pracovního balíčku budou zemědělcům a zemědělským poradcům demonstrovány nejlepší způsoby a inovativní agrotechnické přístupy k pěstování minoritních obilnin. Dále budou v poloprovozních podmínkách zkoušeny různé technologie zpracování obilovin s cílem odzkoušet technologie vhodné pro výrobu nových výrobků (zejména snídaňových cereálií a pekárenských výrobků). U výroby mouky budou hodnoceny různé techniky, jako jsou: vysokorychlostní dělení do frakcí, turbo mlýny, nárazové mlýny, pneumatické loupání, nárazové loupání, prosévání, vzduchové třídění a jemnozrnné prosévání, a provedeny srovnávací studie na kvalitu výkonu jednotlivých úrovní ve srovnání s nízkonákladovými principy.

WP10: Šíření a využití výsledků projektu a ochrana duševního vlastnictví

Projekt HealthyMinorCereals zahrnuje široké spektrum aktivit, jež jsou zaměřeny na poskytování výsledků projektu cílovým skupinám, mezi něž patří zejména agro-potravinářský sektor a vědecká obec, konkrétněji pak:

 • zemědělci hospodařící na orné půdě, především ti praktikující ekologické zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy;
 • šlechtitelé;
 • potravinářský průmysl: zejména se zaměřením na pekárny, mlýny, výrobu vloček a dalších výrobků z obilovin;
 • spotřebitelé: současní a potenciální spotřebitelé výrobků obsahujících minoritní obiloviny;
 • vědečtí a výzkumní pracovníci v oborech genetiky a agrotechniky pěstování obilovin a jejich zpracování.

Výsledky projektu budou prezentovány ve vědeckých a odborných publikací, na konferencích, polních dnech, veletrzích a prostřednictvím médií.

WP11: Koordinace výzkumných aktivit

V rámci tohoto pracovního balíčku budou monitorovány a hodnoceny průběžné výsledky projektu, zajištěno dosažení milníků a plánovaných výstupů projektu a včasné předložení průběžných zpráv a závěrečné zprávy projektu evropské komisi.

WP12: Administrativní koordinace

Náplní tohoto pracovního balíčku je zajištění administrativních, právních a finančních úkonů nezbytných k úspěšnému řešení celého projektu.

print