Στόχοι

Οι κεντρικοί στρατηγικοί στόχοι του έργου HealthyMinorProject είναι οι εξής:

 • Εκμετάλλευση του διαθέσιμου γενετικού υλικού για κάθε είδος ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών (σίτος σπέλτα, σίκαλη, βρώμη, σίτος μονόκοκκος και δίκοκκος) και των άγριων συγγενών τους
 • Αναγνώριση τμημάτων χρωμοσώματος που ευθύνονται για τις ασθένειες και τα ποιοτικά γνωρίσματα μέσω χαρτογράφησης συσχέτισης
 • Αναγνώριση διαφορετικών αλληλόμορφων για διαδοχικά γονίδια αντοχής μέσω ecoTILLING
 • Πολλαπλασιασμός και ανταλλαγή χρήσιμων ποσοτήτων σπόρων για χρήση σε πειράματα αγρού
 • Πλήρης φαινοτυποποίηση και γενετικός χαρακτηρισμός, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης επαναλαμβανόμενων γενοτύπων
 • Χρήση νέων στρατηγικών αναπαραγωγής για τα ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρά και υιοθέτηση μεθοδολογίας της έρευνας ειδικά για τα ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρά σχετικά με την αγρονομική διαχείριση, την επεξεργασία καρπού, την θρεπτική ποιότητα, τα αποτελέσματα που προάγουν την υγεία κ.α.
 • Αναγνώριση γενοτύπων με υποσχόμενα χαρακτηριστικά απόδοσης, ανθεκτικότητα σε σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα χρήσης θρεπτικών, ποιότητα, καταλληλότητα για επεξεργασία τροφίμων και άλλα ωφέλιμα χαρακτηριστικά
 • Βελτιστοποίηση της αγρονομίας επιλεγμένων γενοτύπων ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικές κλιματικές ζώνες, μέσω πειραμάτων αγρού σε σταθμούς ή αγροκτήματα, εστιάζοντας στην οργανική λίπανση και στα εργαλεία προηγμένης αγρονομικής διαχείρισης
 • Εξέταση της γενοτυπικής ποικιλότητας ως προς την περιεκτικότητα ιχνοστοιχείων, φαινολών και αντιοξειδωτικών, καθώς και ως προς ενδεχόμενα βλαβερά/αντι-θρεπτικά στοιχεία στα ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρά με τη χρήση υψηλής διεκπεραιωτικότητας ανάλυσης χαρακτηριστικών, καθώς και με την ανάλυση πιθανών ωφέλιμων επιδράσεων επιλεγμένων γενοτύπων στην ανθρώπινη υγεία μέσω βιοδοκιμών με τη χρήση καλλιεργειών ανθρώπινων κυττάρων
 • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας στην άλεση και σε άλλες μεθόδους προετοιμασίας τροφίμων κατάλληλων για τα σιτηρά ελάσσονος καλλιέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοχής των καταναλωτών, της επεξεργασιμότητας και της σταθερότητας
 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα νέα προϊόντα με βάση τα ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρά μπορούν να εισαχθούν στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές διαφορές στην Ευρώπη με ένα πρόγραμμα μελέτης περιπτώσεων
 • Ανάδειξη των αποτελεσμάτων του έργου μέσω πειραμάτων αγρού με τη συμμετοχή γεωργών και αξιολόγηση της παραγωγής και της ποιότητας των νέων προϊόντων τροφίμων από τα ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρά
 • Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου για την προώθηση γρήγορης και ολοκληρωμένης χρησιμοποίησης αυτών από όλους τους ενδιαφερόμενους -γεωργούς, γενετιστές, βιομηχανία τροφίμων, ερευνητές και καταναλωτές
print