Πακέτα εργασίας

ΠΕ1: Γονιδιωματικός χαρακτηρισμός και ανάλυση εισροών ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών

Το ΠΕ1 ασχολείται με το γενετικό χαρακτηρισμό των γενετικών πηγών για τον σίτο σπέλτα και τους άγριους συγγενείς (σίτος ο δίκοκκος, σίτος ο μονόκοκκος, Αιγίλοπας κ.α.), καθώς και για τη βρώμη και τη σίκαλη. Επιπλέον, στην περίπτωση του σίτου σπέλτα, θα πραγματοποιηθεί μια ευρεία συσχέτιση γενώματος ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ΠΕ2 και ΠΕ7, και θα διεξαχθεί μια ανίχνευση αλληλόμορφων για τον σίτο σπέλτα για συγκεκριμένα γονίδια. Το ΠΕ1 περιλαμβάνει επίσης απευθείας εξέταση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες μέσω ecoTILLING για αλληλόμορφα συγκεκριμένων γνωστών ανθεκτικών γονιδίων και τη χαρτογράφηση επιλεγμένων πηγών ανθεκτικότητας σε ασθένειες απομονώνοντας τους πληθυσμούς σίτου σπέλτα και βρώμης. Οι γενότυποι που θα αναγνωριστούν ως πιθανόν ανθεκτικοί σε ασθένειες θα χρησιμοποιηθούν στα πειράματα αγρού του ΠΕ3.

ΠΕ2: Φαινοτυποποίηση ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών για τον καθορισμό του ενδεχόμενου ανάπτυξης νέων εμπορικών ποικιλιών

Επιλεγμένοι υποσχόμενοι γενότυποι βρώμης, σίτου σπέλτα και σίκαλης και οι άγριοι συγγενείς τους θα υποβληθούν σε φαινοτυπική αξιολόγηση, η οποία θα διεξαχθεί σε 6 τοποθεσίες σε 5 χώρες (Ελβετία, Αυστρία και Εσθονία: σίτος σπέλτα, Τσεχική Δημοκρατία και Εσθονία: βρώμη, Τσεχική Δημοκρατία και Εσθονία: σίκαλη, Τσεχική Δημοκρατία: άγρια συγγενή φυτά, Τουρκία: σίτος σπέλτα, σίκαλη και βρώμη). Οι αναγνωρισμένοι ενδιαφέροντες γενότυποι θα χρησιμοποιηθούν για αγρονομική έρευνα, θρεπτική ανάλυση και ανάπτυξη στρατηγικών επεξεργασίας/εμπλουτισμού. Το ΠΕ2 θα ξεκινήσει επίσης τη διασταύρωση των περισσότερο ευοίωνων γενοτύπων που θα δημιουργήσουν τελικά νέες ποικιλίες ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών.

ΠΕ3: Αξιολόγηση βιοτικής/αβιοτικής καταπόνησης στα ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρά

Οι δραστηριότητες του ΠΕ3 θα εστιάσουν στην διεποχιακή αξιολόγηση της γενετικά βασισμένης ανθεκτικότητας στην βιοτική και αβιοτική καταπόνηση (ξηρασία) του μονόκοκκου και δίκοκκου σίτου, του σίτου σπέλτα , της βρώμης και της σίκαλης, τόσο σε πειράματα αγρού, όσο και σε πειράματα ελεγχόμενου περιβάλλοντος. Καλύπτεται ένα φάσμα σχετικών ασθενειών φυτών, ενώ οι ευοίωνοι γενότυποι θα διατεθούν για περαιτέρω αξιολόγηση ασθενειών και βελτιστοποίηση της αγρονομικής διαχείρισης στα ΠΕ4 και 5. Η ανθεκτικότητα στην ξηρασία θα αξιολογηθεί καλλιεργώντας επιλεγμένα είδη με/χωρίς άρδευση στην περιοχή της Μεσογείου (Κρήτη και Κεντρική Τουρκία).

ΠΕ4: Επίδραση των πρακτικών αγρονομικής διαχείρισης στην απόδοση των ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών

Ο σκοπός του ΠΕ4 είναι να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις γενοτύπων σιτηρών ελάσσονος καλλιέργειας (που επιλέχθηκαν στα ΠΕ1 και 2) με διάφορες προσεγγίσεις αγρονομικής διαχείρισης σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε να αναγνωριστούν α) οι πρακτικές αγρονομικής διαχείρισης που βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα, β) οι ποικιλίες που παρουσιάζουν υψηλό πλάγιασμα, ανθεκτικότητα σε επιβλαβή έντομα και ασθένειες και υψηλότερα επίπεδα λίπανσης και γ) τη λιπαντική τακτική που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και την επίδοση της καλλιέργειας. Οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι είναι συνεπώς:

 • αναγνώριση των επιδράσεων (και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ) των αντικρουόμενων γενοτύπων και των λιπαντικών σχημάτων (τύπος και επίπεδο εισροής) στην επίδοση ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών σε τρεις κλιματικές ζώνες στην Ευρώπη;
 • αναγνώριση των επιδράσεων (και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ) των αντικρουόμενων γενοτύπων, της άροσης και των πρωτοκόλλων ελέγχου ζιζανίων στην επίδοση ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών σε δύο κλιματικές ζώνες στην Ευρώπη;
 • οργάνωση πειραμάτων αγρού με τη συμμετοχή γεωργών για την αξιολόγηση της επίδοσης των γενοτύπων μικρόκοκκων σιτηρών υπό διαφορετικά εδαφοκλιματικά και αγρονομικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο.

ΠΕ5: Επίδραση της ανάμειξης ποικιλιών και της αμειψισποράς στην επίδοση των ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών

Το ΠΕ5 θα εστιάσει στην αναγνώριση των επιδράσεων των μιγμάτων ποικιλιών και της αμειψισποράς ψυχανθών στην επίδοση των φυτών (απόδοση, ανθεκτικότητα σε ασθένειες, ποιότητα) με τη χρήση διαφόρων επιπέδων λιπαντικών εισροών και επεμβάσεις για τις ασθένειες φυλλώματος. Τα πειράματα αγρού θα πραγματοποιηθούν σε τρεις κλιματικές ζώνες χρησιμοποιώντας τους αντικρουόμενους γενοτύπους των σιτηρών ελάσσονος καλλιέργειας που επιλέχθηκαν στα ΠΕ 1 και 2 προκειμένου να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις γενότυπος χ περιβάλλον (κλιματικές και αγρονομικές).

ΠΕ6: Βελτιστοποίηση των στρατηγικών επεξεργασίας και ανάπτυξης προϊόντων για τη βελτίωση της εμπορικότητας

Το ΠΕ6 θα εστιάσει στη βελτιστοποίηση στρατηγικών επεξεργασίας/εμπλουτισμού και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων από επιλεγμένα είδη σιτηρών ελάσσονος καλλιέργειας. Ο κύριος στόχος είναι να καθοριστούν οι βασικές παράμετροι τεχνολογικών σπόρων (ολικής άλεσης) και το επίπεδό τους σε επιλεγμένα ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρά (σίτος σπέλτα, σίκαλη, βρώμη):

 • για ενισχυμένη τεχνολογική ποιότητα των τελικών προϊόντων (ψωμί, δημητριακά πρωινού, ζυμαρικά);
 • προετοιμασία νέων προϊόντων με βάση την ανάμειξη αλευριών διαφορετικών ειδών σιτηρών που συνδυάζουν θρεπτικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα μεμονωμένων συστατικών (π.χ. συνδυασμοί σίτου σπέλτα-σίκαλης ή σίτου σπέλτα-βρώμης); και
 • πρόταση και επαλήθευση τεχνολογικών διαδικασιών που ενεργοποιούν τη σταθεροποίηση ή τη φυσική αύξηση της θρεπτικής αξίας των τελικών προϊόντων σιτηρών.

ΠΕ7: Αξιολόγηση του θρεπτικού περιεχομένου των ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών και των επιδράσεων τους στις καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων

Το ΠΕ 7 στοχεύει στην αναγνώριση και στον χαρακτηρισμό των γενοτύπων βρώμης, σίκαλης, σίτου σπέλτα, μονόκοκκου και δίκοκκου σίτου με ι) πολύ υψηλές και χαμηλές συγκεντρώσεις επιλεγμένων ιχνοστοιχείων (π.χ. Zn, Fe, Se) και βιοδραστικών συστατικών (π.χ. β-γλυκάνη, ολικές φυτικές ίνες, φαινόλες, ολική αντιοξειδωτική ικανότητα) και ιι) υψηλή επίδραση στην πρόληψη του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου και της οξειδωτικής κυτταρικής βλάβης σε καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων.

ΠΕ8: Ενίσχυση της εμπορικής ανάδειξης των ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών

Το ΠΕ8 εφαρμόζει μια προσέγγιση μελέτης περίπτωσης για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την οικονομική δυναμική των σιτηρών ελάσσονος καλλιέργειας, έτσι ώστε να προτείνει συστάσεις για την αύξηση της εμπορικότητας τέτοιων ειδών σιτηρών.

ΠΕ9: Δραστηριότητες δημοσιότητας

Το ΠΕ9 περιλαμβάνει εκδηλώσεις δημοσιότητας βέλτιστων αγρονομικών πρακτικών για την ανάδειξη καινοτόμων συστημάτων αγρονομικής διαχείρισης σε γεωργούς και συμβούλους στον τομέα της γεωργίας. Επίσης, αυτό το ΠΕ θα περιλαμβάνει τεχνολογικές δοκιμές για παραγωγή αλευριού με στόχο την υιοθέτηση τεχνολογικών προτύπων για τις ανάγκες καινοτόμων πρωτότυπων προϊόντων (δημητριακά πρωινού, αγαθά αρτοποιίας). Οι διαφορετικές τεχνικές παραγωγής αλευριού (υψηλής τάξης διαχωρισμός, αλευροποιία με στρόβιλο, κύλινδροι κρούσης, αποφλοίωση με πεπιεσμένο αέρα, αποφλοίωση κρούσης, κοσκίνισμα, διαχωρισμός με αέρα, κοσκίνισμα λεπτών κόκκων) θα αξιολογηθούν και θα πραγματοποιηθούν συγκριτικές μελέτες για το επίπεδο ποιότητας της διεκπεραιωτικότητας και τις αρχές χαμηλού κόστους.

ΠΕ10: Διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας

Τα αποτελέσματα του έργου HealthyMinorCereals θα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό τομέα γεωργίας-τροφίμων και την επιστημονική κοινότητα. Σχεδιάζεται μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων διάχυσης κατάλληλων για τις ομάδες στόχου που σχετίζονται με το έργο:

 • γεωργοί: καλλιεργητές αροτραίων καλλιεργειών, ιδιαιτέρως όσοι χρησιμοποιούν οργανικές/χαμηλών εισροών μεθόδους;
 • βελτιωτές;
 • βιομηχανία τροφίμων: ιδιαιτέρως κατασκευαστές προϊόντων αρτοποιίας και δημητριακών;
 • καταναλωτές: παλιοί και νέοι καταναλωτές προϊόντων με βάση τα σιτηρά ελάσσονος καλλιέργειας, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη δυνατότητα επιλογών και τη διαθεσιμότητα, όπως και από την θρεπτική αξία;
 • ερευνητές: ερευνητικές ομάδες που εξετάζουν τη γενετική σιτηρών, την αγρονομία, τους μηχανισμούς συγκέντρωσης θρεπτικών ουσιών, την ανθεκτικότητα στην καταπόνηση, την επεξεργασία σιτηρών και άλλες πτυχές.

Τα αποτελέσματα του έργου πρόκειται να διαδοθούν μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, φυλλαδίων και αφισών, στις ημέρες πεδίου, σε εμπορικές εκδηλώσεις, σε ημέρες γνωριμίας για τους εταίρους και μέσω των μέσων ενημέρωσης (ενημερωτικό δελτίο, εξειδικευμένα περιοδικά, ιστοσελίδα, βίντεο και κινηματογραφική ταινία).

ΠΕ11: Επιστημονικός συντονισμός

Αυτό το ΠΕ σχεδιάστηκε για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επιστημονικής προόδου και την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων και των δεικτών μέτρησης, τη διαχείριση ερευνητικών κινδύνων και τον συντονισμό, την προετοιμασία και την έγκαιρη υποβολή των περιοδικών και τελικών αναφορών στην Επιτροπή.

ΠΕ12: Διοικητική διαχείριση

Αυτό το ΠΕ είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον συντονισμό του έργου συνολικά και την εκπλήρωση κάθε διοικητικής, νομικής και οικονομικής δραστηριότητας.

print