Cele

Kluczowe cele strategiczne HealthyMinorCereals są następujące:

 • Eksploatacja dostępnej plazmy zarodkowej każdego ze zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym (pszenicy orkisz, żyta, owsa, pszenicy samopszy i pszenicy płaskurki) oraz spokrewnionych z nimi dzikimi odmianami;
 • Identyfikacja segmentów informacji genetycznej odpowiedzialnych za choroby i jakość poprzez odwzorowanie połączeń;
 • Identyfikacja różnych alleli pod kątem uporządkowanych genów odporności poprzez ekologiczne techniki uprawy (ecoTILLING);
 • Namnażanie i wymiana przydatnych ilości nasion do przeprowadzenia prób terenowych;
 • Wszechstronne ustalanie cech fenotypowych i charakterystyka genotypowa, w tym identyfikacja identycznych genotypów;
 • Wykorzystanie nowych strategii hodowlanych dla zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym oraz przystosowanie metodologii badawczej wyłącznie do tych zbóż w odniesieniu do zarządzania agronomicznego, przetwórstwa ziarna zbóż, jakości odżywczej, skutków promocji zdrowia, itp.;
 • Identyfikacja genotypów o cechach obiecujących duże plony, odporności na ważne choroby grzybicze, ulepszonej wydajności w wykorzystywaniu składników odżywczych, jakości, przydatności do produkcji żywności oraz innych pożytecznych cechach;
 • Optymalizacja agronomii wybranych genotypów zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym w czterech krajach europejskich, o zróżnicowanych strefach klimatycznych, poprzez próby terenowe stacjonarne i w gospodarstwach rolnych, z naciskiem na nawożenie organiczne i narzędzia zaawansowanego zarządzania agronomicznego;
 • Badanie różnorodności genotypowej pod kątem mikroskładników pokarmowych, zawartości związków fenolowych i antyutleniaczy oraz pod kątem wszelkich składników potencjalnie szkodliwych/przeciwodżywczych w zbożach o mniejszym znaczeniu, przy wykorzystaniu analizy profilowania wysokiej wydajności, jak również przez analizę możliwych korzystnych wpływów wybranych genotypów na zdrowie ludzkie, poprzez próby biologiczne z użyciem kultur komórek ludzkich;
 • Rozwój wiedzy dotyczącej mielenia i innych metod przygotowywania pożywienia, odpowiednich dla zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w celu ulepszenia ich jakości, akceptacji przez konsumentów, walorów przetwórczych i stabilności;
 • Zrozumienie, w jaki sposób produkty oparte na zbożach o mniejszym znaczeniu gospodarczym mogą zostać wprowadzone na rynek, biorąc pod uwagę różnice regionalne w Europie, na podstawie programu studiów przypadku;
 • Demonstracja wyników projektu poprzez próby terenowe z udziałem gospodarstw rolnych oraz poprzez produkcję i ocenę jakości nowych produktów żywnościowych ze zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym;
 • Rozpowszechnianie wyników projektu w celu promocji szybkiego i pełnego wykorzystania tych wyników przez wszystkich uczestników projektu – rolników, hodowców zbóż, przemysł spożywczy, badaczy i konsumentów.
print