Pakiety robocze

PR1: Charakterystyka genotypu i analiza cech zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym

PR1 dotyczy charakterystyki zasobów genetycznych pszenicy orkisz oraz spokrewnionych z nią dzikich odmian (pszenica płaskurka, pszenica samopsza, egilops, itp.), jak również owsa i żyta. Następnie, w przypadku pszenicy orkisz, badania asocjacyjne całego genomu, zostaną przeprowadzone łączące wyniki PR2 i PR7, jak równeż odbędzie się przegląd alleli orkiszu pod kątem określonych genów. PR1 dotyczy również bezpośrednich badań przesiewowych pod kątem odporności na choroby poprzez ecoTILLING, dotyczących alleli konkretnych genów odporności oraz mapowania wybranych źródeł odporności na choroby podczas segregacji populacji pszenicy orkisz i owsa. Genotypy, określone jako potencjalnie odporne na choroby, będą wykorzystywane w eksperymentach terenowych w PR3.

PR2: Fenotypowanie zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym w celu określenia potencjału do produkcji nowych odmian handlowych

Wybrane obiecujące genotypy owsa, pszenicy orkisz oraz żyta i spokrewnione z nimi dzikie odmiany przejdą przez fenotypową ocenę, która zostanie przeprowadzona w 6 miejscach na terenie 5 krajów (Szwajcaria, Austria oraz Estonia: pszenica orkisz; Czechy i Estonia: odmiany owsa, Czechy i Estonia: żyto, Czechy: dzikie odmiany zbóż, Turcja: pszenica orkisz, żyto oraz owies). Rozpoznane genotypy, które znajdą się w spektrum zainteresowania, będą przedmiotem agronomicznych badań naukowych, analizy pod kątem zawartości składników odżywczych, oraz zostaną wykorzystane do opracowania strategii przetwarzania i wzbogacania. PR2 zainicjuje również połączenia krzyżowe najbardziej obiecujących genotypów, aby w końcu doprowadzić do powstania nowych odmian zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym.

PR3: Ocena biotycznych/abiotycznych obciążeń zbóż o mniejszym znaczeniu

Działania w ramach PR3 skoncentrowane będą na wielosezonowym oszacowaniu uwarunkowanej genetycznie odporności na obciążenie biotyczne i abiotyczne (susza) pszenicy samopszy, pszenicy płaskurki, pszenicy orkisz oraz żyta i owsa, w eksperymentach polowych a także w badaniach przeprowadzanych w środowisku kontrolowanym. Przedmiotem oceny będzie duży zakres chorób roślin i zbóż, a obiecujące genotypy będą dostępne do dalszej oceny pod kątem podatności na choroby oraz optymalizacji zarządzania agronomicznego w PR4 i PR5. Odporność na suszę będzie przedmiotem oceny przy uprawie wybranych gatunków poddawanych/pozbawionych nawadniania w regionie śródziemnomorskim (Kreta i Turcja środkowa).

PR4: Wpływ praktyk zarządzania agronomicznego na wyniki zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym

Celem PR4 jest badanie interakcji genotypów zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym (wyselekcjonowanych w PR1 oraz w PR2), przy różnych koncepcjach zarządzania agronomicznego, w kontrastujących środowiskach naturalnych, aby określić (a) praktyki zarządzania agronomicznego, które powodują zwiększenie wydajności zbóż oraz podnoszą ich jakość; (b) odmiany, które charakteryzują się wysoką tolerancją na warunki uprawy, odpornością na szkodniki i choroby przy wyższych poziomach nawożenia, jak również (c) systemy nawożenia, które minimalizują negatywny wpływ produkcji zbóż na środowisko naturalne. Do głównych celów należy więc:

 • identyfikacja wpływów kontrastujących genotypów i systemów nawożenia (rodzaj i poziom nakładów) na wydajność ziaren zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym w trzech strefach klimatycznych Europy (a także powiązań pomiędzy nimi);
 • identyfikacja wpływu kontrastujących genotypów, upraw oraz odchwaszczania na wydajność ziaren zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym w dwóch strefach klimatycznych Europy (a także powiązań pomiędzy nimi);
 • organizacja prób polowych z udziałem rolników, zmierzających do oceny wydajności genotypów zbóż z rodziny wiechlinowatych w różnych warunkach glebowych oraz agronomicznych stosowanych w praktyce handlowej.

PR5: Wpływ zróżnicowania mieszanek i upraw współrzędnych na wyniki zbóż o mniejszym znaczeniu

PR5 będzie skoncentrowany na identyfikacji wpływów międzyplonu upraw roślin strączkowych na wydajność zbóż (plony, odporność na choroby oraz jakość) przy użyciu nawozów na różnych poziomach oraz dolistnych metod leczenia chorób. Badania terenowe będą przeprowadzane w trzech strefach klimatycznych, przy użyciu kontrastujących genotypów gatunków zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym, wyselekcjonowanych w ramach PR1 i PR2, ukierunkowane na oddziaływanie genotyp-środowisko (klimatyczne i agronomiczne).

PR6: Optymalizacja przetwórstwa i strategie rozwoju produktu w celu zwiększenia potencjału na rynku

PR6 skoncentruje się na optymalizacji strategii przetwórstwa/wzbogacania oraz opracowywania nowych produktów z wybranych gatunków zbóż o małym znaczeniu gospodarczym. Główne cele to zdefiniowanie kluczowych technologicznych parametrów ziarna zbóż (pełnoziarnistych) oraz ich poziomów w wybranych zbożach (pszenica orkisz, żyto, owies):

 • z zamiarem uzyskania lepszej jakości technologicznej produktów finalnych (chleba, płatków śniadaniowych, wyrobów cukierniczych);
 • przygotowanie nowych produktów w oparciu o mieszanki mąki z różnych gatunków zbóż, łączących odżywcze i technologiczne walory poszczególnych składników (np. kombinacje orkisz – żyto lub orkisz – owies); oraz
 • proponowanie i weryfikacja procedur technologicznych umożliwiających stabilizację lub naturalne podnoszenie walorów odżywczych końcowych produktów żywnościowych pochodzących ze zbóż.

PR7: Określenie zawartości odżywczej zbóż o mniejszym znaczeniu oraz ich wpływu na kultury komórek ludzkich

PR7 skoncentrowany jest na identyfikacji i scharakteryzowaniu genotypów owsa, żyta, pszenicy orkisz, pszenicy samopszy i pszenicy płaskurki z (i) bardzo wysokimi i niskimi koncentracjami wybranych mikroskładników pokarmowych (np. cynk, żelazo, selen) oraz związków bioaktywnych (np. beta-glukan, włókna, związki fenolowe, aktywność antyoksydacyjna) oraz (ii) wysoki wpływ na zapobieganie apoptogennej śmierci komórek oraz uszkodzeniu komórek wskutek utlenienia w kulturach komórek ludzkich.

PR8: Zwiększenie wartości rynkowej zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym

PR8 stosuje podejście oparte na studium przypadku w prowadzeniu badań naukowych dotyczących potencjału ekonomicznego zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym oraz w rekomendacji metod, mających prowadzić do zwiększenia rynkowego potencjału zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym.

PR9: Demonstracja

PR9 dotyczy demonstracji najlepszych praktyk agronomicznych w celu przedstawienia rolnikom i konsultantom gospodarki rolnej systemów nowatorskiego zarządzania agronomicznego. Ten PR będzie również zawierać próby technologiczne dotyczące produkcji mąki, zmierzające do adaptacji standardowych technologii do potrzeb nowoczesnych prototypów produktów (płatki śniadaniowe, wypieki). Różne techniki (frakcjonowanie, turbo młyny, wałki udarowe, pneumatyczne obieranie, usuwanie plew, przesiewanie, separator powietrzny, przesiewanie drobnych ziaren zboża) będą oceniane pod kątem produkcji mąki. Przeprowadzone zostaną badania porównawcze poziomu jakości i przepływności oraz zasad niskokosztowych.

PR10: Rozpowszechnianie i eksploatacja wyników Projektu oraz zarządzanie własnością intelektualną

Wyniki projektu HealthyMinorCereals będą cieszyły się znaczącym zainteresowaniem europejskiego sektora rolno-spożywczego oraz środowisk naukowych. Duży zakres działań propagujących zaprojektowano w sposób dostosowany do grup docelowych właściwych dla tego projektu, takich jak:

 • rolnicy: hodowców roślin, szczególnie tych, którzy wykorzystują metody organiczne/metody niskonakładowe;
 • hodowców zbóż;
 • przemysł spożywczy/paszowy: szczególnie producenci wypieków i produktów zbożowych;
 • konsumenci: aktualni oraz potencjalni konsumenci produktów ze zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym, którzy mogą skorzystać ze zwiększenia asortymentu i z większej dostępności oraz wartości odżywczej;
 • badacze: grupy badawcze pracujące nad genetyką zbóż, agronomią, mechanizmami akumulacji składników odżywczych, tolerancją obciążeń, przetwórstwem zbóż oraz nad innymi aspektami.

Wyniki przedsięwzięcia mają zostać rozpowszechnione w publikacjach naukowych, ulotkach i plakatach dotyczących projektu, w czasie prac w terenie, na wydarzeniach branżowych, w dniach otwartych u partnerów projektu, jak również przez media (biuletyn, magazyn specjalistyczny, strona internetowa, nagrania video oraz film).

PR11: Koordynacja naukowa

Ten PR dotyczy monitorowania i oceny postępu naukowego oraz osiągania rezultatów i kamieni milowych, zarządzania ryzykiem badawczym, jak również koordynacji przygotowań i dostarczania Komisji na czas okresowych raportów z pracy oraz raportu końcowego.

PR12: Zarządzanie administracyjne

Ten PR jest zaprojektowany konkretnie dla celów koordynacji projektu jako całości w celu realizacji wszystkich jego zadań administracyjnych, prawnych i finansowych.

print