Eesmärgid

Projekti peamised eesmärgid on järgmised:

 • Kõigi viie vähemlevinud teraviljaliigi (spelta, rukis, kaer, ühe- ja kaheteranisu) ja nende metsikute sugulasliikide kättesaadava geneetilise materjali kasutamine
 • Haiguskindlust ja kvaliteediomadusi tagavate kromosoomide segmentide identifitseerimine geneetilise kaardistamisega.
 • Erinevate resistentsusgeenide alleelide identifitseerimine
 • Seemnete paljundamine ja vahetamine põldkatsete rajamiseks vajalikus mahus
 • Genotüüpide ulatuslik fenotüpiseerimine ja geneetiline iseloomustamine
 • Uute aretusstrateegiate kasutamine vähemlevinud kultuuride sortide aretamisel, uurimistöö metodoloogia kohandamine vähemlevinud teraviljade agrotehnilisteks, töötlemistehnoloogilisteks, kvaliteedi- ning terviseuuringuteks jms
 • Kõrge saagikusega, oluliste seenhaiguste suhtes resistentsete, hea toitainete omastamise võime ja kvaliteediga, toidu tootmiseks sobivate ja kasulike omadustega genotüüpide väljaselgitamine.
 • Vähemlevinud teraviljade agrotehnika optimeerimine neljas Euroopa riigi piirkonnas erinevate kliimatingimustega katsebaasides ja tootmisüksustes läbiviidavate katsete põhjal, rõhuasetusega maheviljelusele ja kaasaegsete agrotehniliste võtete kasutamisele
 • Vähemlevinud teraviljade väljavalitud genotüüpide toitainetesisalduse, fenoolide ning antioksüdantide jm toiduviljale oluliste omaduste varieeruvuse uurimine biotestidega tervisele võimaliku positiivse mõju väljaselgitamiseks
 • Vähemlevinud teraviljade jahvatamise jm sobivate töötlemistehnoloogiate täiustamine kvaliteedi ja toodangu stabiilsuse parandamiseks ning tarbijate heakskiidu suurendamiseks
 • Vähemlevinud teraviljadest valmistatud uute toodete turustamisvõimaluste uurimine, võttes arvesse Euroopa regionaalseid erinevusi
 • Projekti tulemuste tutvustamine põllumajandustootjate juures läbiviidavate katsetega, vähemlevinud teraviljadest uute toodete valmistamine ja nende kvaliteedi hindamine
 • Projekti tulemuste levitamine nende kiireks ja igakülgseks kasutuselevõtuks põllumeeste, sordiaretajate, toiduainete tööstuse, teadlaste ja tarbijate poolt
print